ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

  ເກືອບວ່າເຄີ່ງໜື່ງຂອງປະຊາກອນໂລກຍັງຄົງນຳໃຊ້ເຕົາທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ພະລັງງານຈາກທຳມະຊາດເປັນປັດໄຈໃນການຫຸງຕົ້ມອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນດາເຕົາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ສ້າງຄວັນອັນຕະລາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບປ່ວຍເປັນໂລກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂລກປອດບວມ ແລະ ໂລກຫຼອດລົມອັກເສບເປັນຕົ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດຈຳນວນ 2 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.  ນອກຈາກນີ້ເຄີ່ງໜື່ງຂອງປະຊາກອນໂລກຍັງອາໄສຟືນ ແລະ ຖ່ານໃນການຫຸງຕົ້ມອາຫານເຊິ່ງເປັນການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນຂອງໂລກຊຸດໂຊມລົງ. ເຊິ່ງມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນການບັງຄັບໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເສຍເວລາໃນການຊອກເກັບວັດຖຸເຊື້ອເພີງເຫຼົ່ານີ້ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ນຳອີກ.

ແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແບບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ (ICS) ແບບຍືນຍົງ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຊື້ອເພີງທີ່ສະອາດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ເຊິ່ງຈະນໍາໄປເຖິງການນໍາໃຊ້ຟືນ ແລະ ຖ່ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນປະກົດການອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

  ແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ປີ 2013 ຮອດປະຈຸບັນໂດຍ ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ເຊີ່ງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ປະກອບມີ ສະຖາບັນພະລັງທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ໃນນັ້ນພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນພະລັງທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ມີບົດບາດໃນການທົດສອບປະສິດທິພາບເຕົາ ແລະ ຮັບຮອງປະສິດທິພາບ ກ່ອນສົ່ງອອກເຖິງມືຜູ້ຊົມໃຊ້, ສໍາລັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ມີບົດບາດຫລັກໃນການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຂາຍ.

   ສຳລັບຜູ້ຜະລິດ, ໄດ້ຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກ, ສະໜອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ທືນຈໍານວນໜື່ງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງສະຖານທີ່ຜະລິດເຕົາໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ. ນອກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງໃຫ້ໂອກາດຜູ້ຜະລິດໄດ້ເຂົ້່າເຖິງກອງທຶນໝູນວຽນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຜະລິດເຕົາອອກສູ່ຕະຫຼາດ, ຈັດຊື້ວັດຖຸດີບທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າແຮງງານຜູ້ປັ້ນເຕົາ.

  ແຜນງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນ SDG 7 ຄື: ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງສຳລັບໝົດທຸກຄົນ. ໃນ SDG 13 ຄື: ເອົາມາດຕະການອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮັບມືຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນ SDG 15 ຄື: ປົກປ້ອງ, ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດແບບຍືນຍົງ, ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ, ຢຸດຕິ ແລະ ຟື້ນຟູການເສື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ຢຸດການສູນເສຍຊິວະນາໆພັນ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ເຊິ່ງນອນຢູ່ເປົ້າໝາຍທີ 4 ໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1 ຄື: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2 ຄື: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3 ຄື: ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ.

28 ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ 2,747 ຮ້ານຄ້າຈຳໜ່າຍ

ໂຕເລກການຜະລິດເຕົາປະຢັດ ແຕ່ປີ 2013 - 2022

ຍອດການຜະລິດ: 147,558 ໜ່ວຍ

ໂຕເລກການຜະລິດເຕົາປະຢັດ ປີ 2023 - ປັດຈຸບັນ

ຍອດການຜະລິດ: 83,187 ໜ່ວຍ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ຄູຮ່ວມງານ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: SNV ອົງການພັດທະນາ ຂອງປະເທດເນເທີແລນ, Endev, Gold Standard.