ແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວຽກງານຕ່າງໆ

1. ການຜະລິດ

2. ການທົດສອບ

ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບເຕົາປະຢັດ

ສະໜອງກາໝາຍເຕົາປະຢັດ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຜະລິດ

ສະໜອງອຸບປະກອນທີຈຳເປັນໃນການຜະລິດ

ກວດກາມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງມືທີໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳເຕົາເຂົ້າຫ້ອງທົດສອບ

ວິທີການທົດສອບແບບຕົ້ມນ້ໍາ (AWBT)

ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງວິທີການທົດສອບປະສິດຕິພາບເຕົາດ້ວຍວິທີ AWBT

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການທົດສອບ

ຂັ້ນຕອນກະກຽມການທົດສອບເຕົາ

ຂັ້ນຕອນທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງເຕົາ

3. ການຂາຍ

ໂຄສະນາໃນຮູບແບບເລາະຂາຍ (Road show)

ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຂະຫຍາຍຮ້ານຄ້າ

ໂຄສະນາໃນງານວາງສະແດງ ແລະ ບຸນປະເພນີ

ໂຄສະນາຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ

ໂຄສະນາ ທາງ ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ ແລະ ເຟດບຸກ

4. ອື່ນໆ

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ

ທັດສະນະສຶກສາ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

28 ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ 2,747 ຮ້ານຄ້າຈຳໜ່າຍ

ໂຕເລກການຜະລິດເຕົາປະຢັດ ແຕ່ປີ 2013 - 2022

ຍອດການຜະລິດ: 147,558 ໜ່ວຍ

ໂຕເລກການຜະລິດເຕົາປະຢັດ ປີ 2023 - ປັດຈຸບັນ

ຍອດການຜະລິດ: 83,187 ໜ່ວຍ